Odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu, spotřebitele a prodávajícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu s produktem do sídla prodávajícího na náklady a odpovědnost spotřebitele. Náklady na vrácení produktu nese spotřebitel. U digitálních produktů není možné odstoupit od smlouvy po dodání zboží. Digitálně dodané zboží nelze vrátit, takové zboží by mohlo být později spotřebitelem zneužito.

Produkt nesmí být poškozen, používán, musí být v původním obalu a spolu s produktem musí spotřebitel předat všechny dokumenty týkající se předmětného produktu (návod k obsluze, záruční list, doklad o pořízení apod.), které obdržel při jeho koupi. Spotřebitel souhlasí a bere na vědomí, že písemnou formou se v tomto případě rozumí listina o odstoupení od kupní smlouvy podepsaná spotřebitelem.

2. Při dodržení výše uvedených povinností spotřebitele, prodávající převezme zboží zpět a nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení smlouvy cenu zaplacenou za produkt nebo za službu nebo zálohu, kterou spotřebitel uhradil za produkt nebo službu vrátí spotřebiteli předem dohodnutým způsobem zpět.

3. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku zejména v následujících případech:

a) jde-li o smlouvu, jejíž součástí je i poskytnutí služby, jestliže její poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,

b) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu nebo služeb, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo produktu určeného samostatně pro jednoho spotřebitele, nebo produktu, který vzhledem k jeho vlastnostem nelze vrátit,

d) jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

e) jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

f) jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

g) jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

h) jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

i) jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí ubytovacích služeb k jinému než ubytovacímu účelu, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo ve sjednané lhůtě,

j) jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, jestliže jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy

Vzhledem k výše uvedenému ustanovení nelze odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou digitální produkty jako cd klíče a předplatné, které nelze vrátit z důvodu zabezpečení a zamezení dalšího použití spotřebitelům.

Kupující nemůže po získání digitálního produktu (chráněného autorským zákonem) žádným způsobem věrohodně prokázat, že zakoupený digitální produkt nebyl z jeho strany aktivován a ani v budoucnu nedojde k jeho aktivaci, proto v tomto případě není možné odstoupit od kupní smlouvy podle výše uvedeného občanského zákoníku (získáním digitálního produktu byl produkt spotřebován). Uzavřením kupní smlouvy (objednávkou a souhlasem s pravidly) zákazník (spotřebitel) vysloveně prohlašuje, že je s touto podmínkou seznámen a že s ní souhlasí.

4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část pokud:

a) produkt se nevyrábí nebo se přestal vyrábět

b) změnila se cena dodavatele produktu

c) vystavená cena pro

Formulář na odstoupení od smlouvy naleznete zde.